Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru 1977-1995

24. 7. 2007
1977 - rok začínal požárnickým plesem. Činnost sboru byla zaměřena na
pro vádění školení výcvikového roku, zejména pak provádění preventivních
požárních kontrol v objektech spadajících do působnosti MNV a ve dnech 4.
a 5. února provedeno školení kontrolních skupin. Za dobrou práci v požární
ochraně uskutečněn zájezd do hudebního divadla v Praze na představení
"Ptáčník" a dne 17. 5. zájezd do hudebního divadla v Karlíně na operetu
"Polská krev".

Dne 3. 5. odhalena na nádraží ČSD pamětní deska obětem fašismu. Do funkce MTZ zvolen Zákora Jiří a vedoucího mládeže Drábek Jiří. Činnost mladých požárníků byla zaměřena na nacvičování hry "Plamen" a jejich předepsané disciplíny.Dne 28. 5. soutěž Plamen na Konopišti, ze 35 družstev naši MP obsadili 6. místo. V prvním čtvrtletí provedeno školení CO v obci za účasti 121 občanů a 68 požárníků. Dne 9. 7. soutěž mužů požárních družstev v Ouběnicích, obsadili 2. místo. Požární sbor zasahoval při požáru vepřína místního JZD v Olbramovicích za účasti 16 členů. V době žní prováděli mladí požárníci žňové hlídky kolem železniční trati. Na uspořádání těchto akcí se nejvíce podíleli Drábek Jiří a Šupka Josef. Dne 30. 9. uskutečněn okrskový aktiv na "Dubovce", v okrsku zapojeny sbory Olbramovic, Křešic, Tomic, Tožice, Ouběnic a Božkovic. Pro 3 sbory zakoupeno 30 bílých přileb, dvě nové savice a 5 pracovních obleků.

ZO SPO má 124 členů, z toho 95 mužů a 29 žen, a l zájmový kroužek mladých požárníků. Do čela ZO SPO byl na výroční schůzi zvolen Šupka Josef, velitelem Macháček František a preventářem Mařík Jiří.

 1978 - rok zahájen tradičně plesem požárníků v Sokolovně. Příjem z plesu 7 651,- Kčs. 9. 3. zájezd do hudebního divadla v Nuslích na hru "Podskalák". Během roku uskutečněn ještě jeden zájezd do tohoto divadla a dále na hrad Orlík a okolí a do Lucerny na Starošumavské posvícení. V důsledku integrace národních výborů došlo k rozdělení okrsku Olbramovice a utvoření místních výborů SPO. Do MV SPO Bystřice odešly ZO SPO Ouběnice, Božkovice a Tožice. Pod MV SPO Olbramovice zůstaly ZO SPO Olbramovice, Křešice a Tomice. Přes citelné oslabení členské základny nedošlo k poklesu činnosti požárních sborů. Soutěž požárních družstev se uskutečnila v Tomicích, kde naše družstvo obsadilo 3. místo z 5ti zúčastněných. Žáci se v okresní soutěži ve Vlašimi umístili na ll. místě a v soutěži "Plamen", prováděné v Černém lese, na 7. místě. 14. 7. provedeno námětové cvičení v Ouběnicích, naše družstvo se dostavilo do Ouběnic jako druhé. Dále proveden cvičný poplach a výjezd do STS Olbramovice - účast 10 členů. 3. června uspořádala TJ Sokol Dětský den - 8 požárníků jako rozhodčí. Auto Tatra 805 bylo pro velmi špatný technický stav DI-VB Benešov vyřazeno. V druhé polovině roku se podařilo zajistit havarovaný požární cisternový vůz Škoda 706 RTH, na kterém byla členy požárního sboru zahájena rozsáhlá oprava. Dne 28. lO. dokončili požárníci kanalizaci k nádraží (Na rafandě). V říjnu zemřel dlouholetý člen sboru František Litoš. Požární sbor provedl 6 výjezdů, a to 2x likvidace požárů železničních náspů, 1x požár lesa, 1x požár obilního kombajnu E 512 na poli JZD Olbramovice, 1x poplachové námětové cvičení v STS a 1x okrskové námětové cvičení v Ouběnicích.

Ve složení výboru nedošlo ke změnám, výbor i nadále pracuje ve stejném složení. 8. 12. výroční členská schůze "U Zoulů". Na úseku prevence bylo provedeno 238 prohlídek, kterých se zúčastnilo 14 poslanců MNV a 21 členů ZO SPO. Během roku byly uskutečněny čtyři zájezdy a to na hrad Orlík a okolí, do Lucerny Praha na Starošumavské posvícení a 2x do hudebního divadla v Nuslích. Předsedou je stále Šupka Josef a velitelem opět zvolen Mařík Jiří. Ve složení výboru nedošlo ke změmě. Dne 29. ledna 1987 předána AVIA 3O DVS 12 od KIPO SKNV Praha, rok výroby 1976 (přestavba na speciální požární vozidlo). Dne 14.3. 1987 byla pro MNV Vojkov předána stříkačka DS 16 (dvoukolová stříkačka) získána od KIPO Praha v roce 1956.

1979 - ZO SPO má celkem 116 členů, z toho 87 mužů a 29 žen, a 1 kroužek Mladých požárníků v počtu 15 chlapců a 6 děvčat. Oproti roku 1977 došlo ke snížení o 8 mužů, přes veškeré úsilí členů výboru se stav nelepší. Účast na výborových schůzích byla dobrá, vyjma účasti na členských schůzích, kde nedošlo ke zlepšení. Z každé schůze je vypracováno usnesení s rozdělením úkolů pro jednotlivé členy a vždy při příští schůzi je hodnoceno jeho plnění. V tomto roce byla dokončena oprava autocisterny, na které se nejvíce podíleli Helma Karel, Drábek Jiří, Laňka Aleš a mnoho dalších členů sboru, kteří na opravě odpracovali 1 319 brigádnických hodin a Mařík Jiří, který celou opravu zajišťoval a organizoval. Celková hodnota vozidla CAS 25 Škoda 706 RTH je 103 694,- Kčs. Oprava byla uskutečněna za finanční podpory České státní pojišťovny 40 000,- Kčs. Pro nákup náhradních dílů, výstroje a výzbroje byl použit rozpočet 18 000,- Kčs a dalších 10 000,- Kčs z fondu rezerv MNV Olbramovice. Za dokončení opravy patří dík řediteli ČSP Slabému, řediteli ZNZZ Benešov Ing. Marešovskému, vedoucímu a mistru dílen ZNZZ Sedlec-Prčice, vedoucímu ČSAD Vlašim Ing. Čechákovi, vedoucímu ŽS Benešov Sýkorovi, s. Pávovi ČSAO Praha, předsedovi MNV Olbramovice Lamačovi. Po několikaletém úsilí o výstavabu požární zbrojnice byla dnem 1. 11. 1979 radou ONV Benešov odsouhlasena její výstavba a zařazena do plánu akce "Z" v roce 1980.

Veškerá činnost ZO SPO, vyjma uvedených úkolů, byla zaměřena na zajišťování úkolů v požární ochraně, zejména neúčast v soutěži požárních družstev, školení a výcvik, účast na okrskových aktivech, velitelských dnech, veřejných schůzích, národních směnách, májových oslavách a dalších akcí pořádaných v obci. Sbor zajišťoval nebo se zúčastnil:
- 11.3. uspořádán MDŽ v obci v restauraci "U Macháčků"
- v lednu se uskutečnilo školení CO v rámci JZD a MNV - účast 156 občanů, z toho 111 požárníků
- 14.7. se sbor zúčastnil soutěže PD v Božkovicích s umístěním na 7. příčce
- sbor se zúčastnil námětového cvičení - účast 11 požárníků
- pro žáky místní školy uskutečněn Den otevřených dveří s předvedením požární techniky
- 26.5. soutěž MP v Černém lese, z 27 zúčastněných se naše družstvo umístilo na krásném 6. místě
- provedeny požární kontroly v obci
- 7.12. výroční členská schůze "U Macháčků" s volbou nového výboru, předsedou je stále Šupka Josef a velitelem Mařík Jiří. Karlovi Macháčkovi, dlouholetému veliteli sboru, předán Pamětní list ÚV SPO ke ll5. výročí založení dobrovolné požární ochrany.

Na závěr výcvikového roku 5 členů ZO SPO složilo úspěšně zkoušky

VP II. stupně. Dále byla provedena úprava místnosti po bývalé poště, která je využívána pro schůze ZO SPO a všemi dalšími složkami NF ke vší spokojenosti. Vybavení této místnosti nábytkem bylo zajištěno Jiřím Maříkem od NVP Praha. Na úpravě místnosti bylo odpracováno 69 hodin. 10.3. se naši členové zúčastnili tématického zájezdu k požárnímu útvaru letiště Praha-Ruzyně, dále byl uspořádán zájezd na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic.

Požární sbor provedl 10 výjezdů k požárům a zahořením:

3x zahoření železničních náspů, 1x zahoření lesa, 4x technické závady - ohrožení vodou (červen - Nový mlýn), 1x požár briket ve sklepě, 1x požár stodoly JZD Bystřice v Ouběnicích. Všechny zásahy byly hodnoceny jako velmi dobré a účinné.

 1980 - hlavním úkolem požárníků je započít a pokračovat s výstavbou nové požární zbrojnice. Na tuto stavbu je pro rok 1980 rozpočtováno 43O OOO,- Kčs. V měsíci květnu zahájena výstavba. Na této stavbě bylo v roce 1980 požárníky, členy složek NF a občany odpracováno 3 462 brigádnických hodin. Původní projekt požární zbrojnice byl přízemní budova, ale v srpnu téhož roku byla rada MNV Olbramovice požádána okresní inspekcí Benešov o pronajmutí jedné místnosti v přízemí pro sklad CO okresu. Rada MNV souhlasila s tím, že bude provedena nástavba 1. patra a objekt bude ústředně vytápěn. Návrh byl radou ONV Benešov odsouhlasen a termín dokončení výstavby prodloužen do roku 1982.

Pro zimní období roku byl zajištěn materiál na výstavbu víceúčelové požární věže, která je hrazena z finančních prostředků České státní pojišťovny Benešov (celkem 60 000,- Kčs, z toho věž 49 979,- Kčs). Členové ZO SPO uskutečnili celkem 256 požárních kontrol v objektech spadajících pod kontrolu MNV, dále pak 23 ideově výchovných akcí, t.j. přednášek, školení, besed a praktických nácviků. Mladí požárníci ve hře Plamen, konané 26.lO.ve Vlašimi, obsadili 5. místo ze 312 soutěžících družstev bez rozdílu věku a 3. místo v celkové klasifikaci. Dne 31. 5. uskutečněna soutěž PD v Křešicích za účasti požárních družstev MV SPO Olbramovice a Bystřice. Pro obsluhu požární autocisterny byly provedeny 2 školení, a to pro členy požární zásahové jednotky a pro zaměstnance JZD Bystřice, farma Olbramovice - pracovníci dílen, aby v pracovní době, kdy převážná část členů zásahové jednotky je zaměstnána mimo obec, byla zajištěna obsluha k tomuto vozidlu. Renovovaná autocisterna umístěna ve staré zbrojnici, kde musela být zpevněna podlaha, stará se propadla. Tatra 805 předána na náhradní díly pro požárníky do Křešic. 1.2. jako každoročně, uskutečněn požárnický ples. Čistý zisk je 3 808,50 Kčs. Zdálo se, že se smrt našim řadám vyhýbá, ale opak je pravdou. V našem sboru zemřela Šeráková Emilie. Zemřel také okresní velitel OV ČSPO Benešov Jan Šesták z Vranova, který byl mezi členstvem velmi oblíben. Pohřbu se zúčastnilo více jak 500 členů z celého okresu, ale i vzdáleného okolí (Ústřední škola Bílé Políčany). Výroční členská schůze "U Macháčků". Provedena změna zástupce sboru v OV SPO Benešov - místo Piskače Zdeňka bude Šupka Josef.

 1981 - ekonomický závazek představuje hlavní úkol - výstavbu požární zbrojnice, včetně nástavby. Akce zahájena v květnu 1980. Veškerá činnost požárníků je zaměřena na tuto stavbu. Pro rok 1981 je plánováno vytvořit hodnotu díla 535 OOO,- Kčs s nákladem 319 OOO,- Kčs, při odpracování 6 000 brigádnických hodin. Na této stavbě bylo v roce 1981 odpracováno 3 661 hodin. Tato stavba úspěšně pokračuje, byla zastřešena. V tomto roce oslavuje naše ZO SPO 85. výročí založení. Vzhledem ke stavbě zbrojnice byla provedena pouze výroční členská schůze, která měla slavnostní ráz. Ke zkvalitnění represivní činnosti byla opravena požární automobilová cisterna, která slouží ke spokojenosti členů i veřejnosti. Nelze opomenout větší odpovědnost řidičů a členů zásahové jednotky, neboť lehko se technika zničí, ale těžko se nahrazuje novou, zejména při nedostatku finančních prostředků i náhradních dílů. Praktická cvičení byla prováděna ke zdokonalení obsluhy, dále prováděno čerpání vody ze zatopených sklepů, čerpání studní, čištění chodníků a vozovek, proplachování kanálů pro zlepšení životního a pracovního prostředí. Zásahová jednotka provedla 4 výjezdy, a to 2x k požáru suché trávy kolem železniční trati v Tomicích a Olbramovicích, při kterých byla ohrožena úroda, 1x požár kombajnu E 512 a okolního obilí, jehož příčinou byla technická závada a 1x likvidace požáru lesíka za pomoci mladých požárníků.

Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže PD, která byla uskutečněna společně s MV SPO Bystřice v Tvoršovicích, kde v rámci MV SPO Olbramovice získalo družstvo 1. místo a celkově obsadilo 3. místo. V preventivně výchovné činnosti dosáhla ZO SPO dobrých výsledků v zajišťování jednotlivých akcí, zejména akce "Březen - měsíc požární ochrany", při které je zdůrazňována nutnost dodržování předpisů požární ochrany. Ke zdárnému zajištění akcí byla provedena beseda s filmy a diapozitivy, která byla velmi kladně hodnocena. Je škoda, že zájem veřejnosti a některých členů prohlídkových skupin byl malý. Preventivní prohlídky byly splněny v termínu. V průběhu roku se odstěhoval Vl. Houdek do Benešova, funkci jednatele přijal Piskač Zdeněk. Z výboru odešli Vl. Houdek a Brdek Václav ze zdravotních důvodů. Na jejich místa zvoleni do výboru Kraus Vladimír a Mašek Josef a člen výboru Kraus Vladimír. Václav Dohnal dopsal kroniku hasičů, která nebyla vedena od roku 1953. Další změny ve výboru nebyly. Do výboru NF místo Karla Macháčka zatím zvolena A. Sadílková. Pro děti ze školy v Olbramovicích provedena ukázka požární techniky se zásahem. Soutěž MP byla ve Voticích, naši MP získali 11. místo. Na soutěži MP v Miličíně obsadili 4. místo. V únoru uspořádán požárnický ples. Proveden sběr šrotu - získáno 1 350,- Kčs. 4. 12. výroční členská schůze "U Macháčků". Na stavbě požární zbrojnice vypomáhají brigádně vojáci z Benešova. V závěru roku byla postavena víceúčelová požární věž.

1982 - činnost ZO SPO byla zaměřena na plnění plánu hlavních úkolů v požární ochraně a na dokončení novostavby požární zbrojnice. Zbrojnice byla v tomto roce stavebně dokončena, požárníky, členy složek NF a občany bylo odpracováno 5 434 brigádnických hodin. Hodnota díla na rok 1982 je 200 000,- Kčs, vlastní náklady na dokončení výstavby jsou plánovány ve výši 140 OOO,- Kčs. Odpracováno má být 7 000 hodin, z toho 2 000 zdarma. Nebyla provedena instalace ústředního topení, včetně kotelny, položení PVC, vybudování chodníku kolem silnice, včetně úprav okolního terénu. Uvedené práce zbývá dokončit v roce 1983.

Přesto, že veškerý čas byl věnován na dokončení výstavby požární zbrojnice, bylo na úseku represe prováděno školení podle jednotlivých témat výcvikového roku. Naše družstvo se zúčastnilo soutěže PD v Ouběnicích, kde v rámci MV SPO Olbramovice získalo 2. místo a celkově 7. místo. Okresní kolo soutěže PD pořádáno4. 7. v Jankově - 1. místo Božkovice a 2. místo Tomice. Při ZO SPO je přihlášen kroužek MP, jehož výsledky byly ovlivněny účastí členů MP na fotbale, na kterém museli být - neúčast na soutěži MP ve Voticích 22. 5.

V preventivně výchovné činnosti dosahujeme tradičně dobrých výsledků. To se projevuje v zabezpečování jednotlivých sezonních akcí. Tak jako každým rokem byl 19. února uskutečněn tradiční požárnický ples s bohatou tombolou, věnovanou nejen členy požárního sboru, ale i jeho příznivci. Dne 6. března byla pro naše členky uspořádána oslava MDŽ, která se velmi líbila. U "Vater přátelství" byli z řad požárníků postaveny dvoučlenné hlídky, které zajišťovaly pořádek a dbaly aby nedošlo ke zranění nebo požáru. Při sportovním odpoledni na oslavě "Dne dětí", byly zajištěny dvě soutěžní discipliny, o které byl ze strany dětí velký zájem. Na "Den dětí" se přispělo 2OO,- Kčs. Dne 6. května se 6 členů zúčastnilo pokládání věnců na hřbitově, dále 8. května byla účast našich členů na mírové slavnosti ve Vrchotových Janovicích. V měsíci červnu byl proveden sběr železného šrotu, který byl po delší době odvezen do Sběrných surovin. Celkem bylo odevzdáno 10 100 kg šrotu. Jelikož došlo k zatopení školky vodou, byla našimi členy odčerpána. 8. - 10. a 22. a 23. října provedena brigáda na fasádě požární zbrojnice. Po 17 neděl vypomáhají na stavbě zbrojnice vojáci z vojenského útvaru Benešov. Celkem odpracováno 1 615 hodin. Poplachová siréna připojena na cvičnou požární věž. Za spolupráce s JZD Bystřice zhotoveny v Sedlčanech pamětní vlaječky.

Tragicky zemřel náž obětavý člen Josef Zimerman, pohřbu se zúčastnilo 15 členů ve stejnokroji. Při výroční členské schůzi dne 26. 11. "U Macháčků" bylo uděleno 12 medailí "Za věrnost" za 30 let členství, 6 medailí "Za věrnost" za 20 let členství, 12 čestných uznání OV SPO, 12 odznaků "Za příkladnou práci",2 četná uznání ÚV SPO, 23 čestných uznání a 5 poděkování ZO SPO. Do výboru NF zvolen místo Karla Macháčka Václav Dohnal.

Zvolen nový výbor v tomto složení:

předseda Šupka Josef 

ref. mládeže Mašek Josef

místopředseda Dohnal Václav

ref. žen Sadílková Anna

velitel Mařík Jiří

členové výboru Šimáček Antonín,Helma Karel,Slanařová Ant.

preventář Macháček Josef 

org. referent Novák Antonín 

jednatel Piskač Zdeněk

revizní komise Sýkora Miroslav

hospodářka Brejlová Jiřina Krausová Anna

MTZ Zákora Jiří Jirec František

ref. CO Kraus Vladimír

Za členku sboru přijata D. Tůmová ze Zahradnic.

1983 - Rok zahájen 22. ledna tradičním požárnickým plesem s bohatou tombolou.

Po 18 neděl v r. 1981 a 1982 vypomáhali na stavbě nové požární zbrojnice vojáci z vojenského útvaru Benešov, odpracovali 1 715 hodin a na občerstvení a jídlo ze spolkové pokladny zaplaceno 3 469,10 Kčs. V tomto roce došlo k ochabnutí zájmu v brigádnické činnosti. Práce na zbrojnici byly zaměřěny pouze na dokončení vnitřních úprav, kterých zbylo pro tento rok ještě mnoho, např. bourání a zazdívání otvorů pro ústřední topení, výstavba schodiště,bílení, dokončení chodníků před budovou, oprava kuchyňské linky, kompletace a pasování dveří a prahů, natírání a dokončení víceúčelové požární věže. Nebylo však dosud rozhodnuto o umístění kotelny ústředního topení, včetně skladu uhlí a dříví. V roce 1983 bylo požárníky, členy složek NF a občany odpracováno 1 262 brigádnických hodin. Přesto, že veškerý čas byl věnován dokončení požární zbrojnice, plnil se plán úkolů výcvikového roku. Požárníci se podíleli na oslavách MDŽ, tři naši členové bezplatně darovali krev, z nich Kraus Vladimír obdržel Jánského bronzovou plaketu za 10 bezplatných odběrů. Velmi dobře byla hodnocena účast členů ve stejnokrojích na oslavách 1. máje ve Voticích a při organizování dětského dne, součástí bylo cvičení MP. Pro mladé požárníky a žáky ZŠ Olbramovice byl uspořádán zájezd do Prahy na cirkusové představení. Soutěž PD se konala 25. 6. v Radošovicích společně s MV SPO Bystřice. Této soutěžě se zúčastnilo družstvo mužů, jež bylo sestaveno z členů nedávno přijatých. Pro nezkušenost ve sportovním zápolení se umístilo ve druhé polovině celkového pořadí. Zásahová jednotka se zúčastnila likvidace 4 požárů, a to požáru sušičky JZD Bystřice v Líšně, požáru suché trávy a strniště u Radošovic. 2x požár kolem železniční trati. Dále byl proveden účinný zásah dorostenců při požáru chaty v Libohošti. Požární technika využívána při čerpání vody ze studní, čištění chodníků a komunikací. 14. 3. účast na likvidaci havárie práškovacího vrtulníku u Zahradnic, při které zahynul pilot.

Preventivní požární kontroly splněny v termínu. Petru Šmídkovi přidělen byt v nové požární zbrojnici. V letošním roce zakoupeny 2 kusy stopek. 15. 10. účast na oslavách 110. výročí založení požárního sboru ve Voticích.

Dne 2. 12. výroční členská schůze "U Zoulů", kronikářem zvolen Dohnal Václav. Členská základna je 134 členů, z toho 103 mužů a 31 žen. V letošním roce vstoupilo do našich řad 9 nových členů, převážně mladých. Úkolem funkcionářů pro další období bude ustavení družstva dorostenek. Pomoc přislíbil Macháček František č. 135.

 1984 - 17. listopadu plenární zasedání MNV schváleno odvolání Karla Lamače z funkce předsedy MNV ze zdravotních důvodů a volí do funkce předsedy Kuthana Jaroslava, s platností od 15. listopadu a zároveň jako člena rady. Pro letošní rok zbylo na dodělání požární zbrojnice ještě mnoho práce, která za účinné podpory nového předsedy MNV byla v určených termínech provedena. Dále bylo provedeno zapuštění kotle ÚT a výstavba komínového tělesa ve sklepním prostoru objektu MNV - hostince "U Zoulů, včetně dokončovacích prací v okolí. Uvedené práce nebyly součástí projektové dokumentace a byly vedeny jako vícepráce. Nemalým problémem bylo přimět dodavatele různých profesí k provedení nebo dokončení započatých prací, např. kompletace vodovodní přípojky apod. V roce 1984 bylo požárníky, členy složek NF a občany odpracováno 2 597 brigádnických hodin. Neustala ani další činnost. 20. ledna provedena konference MV SPO Olbramovice a 28. ledna tradiční požárnický ples v Sokolovně, hudba "Variace" Sedlčany. Od srpna se konají schůze v nové požární zbrojnici. Soutěž PD pořádána 9. června v Olbramovicích - umístění v okrsku 3. a celkově 6. Ke zlepšení zásahové činnosti byl zakoupen ojetý speciální požární vůz Škoda 1203, kdy po zakoupení potřebných náhradních dílů byl uveden do provozu. Zásahová jednotka požárního sboru prováděla hašení požárů suché trávy, kdy ve 3 případech byl ohrožen lesní porost, 1x byl ohrožen sklad STS Olbramovice a 1x účast při likvidaci požáru valníku slámy v Křešicích, kde se zúčastnilo 9 členů. Dále bylo provedeno 6 výjezdů k technickým zásahům, a to 2x čerpání vody při povodni a 4x čerpání znečištěných veřejných studní. K výstupu do jednotlivých pater víceúčelové požární věže byl z finančních prostředků JZD Bystřice zakoupen duralový hákový žebřík, který dosud chyběl ve vybavení.

Hlavní náplní MP je účast na plnění bodů, které určuje hra "Plamen". Výsledky podzimní a jarní činnosti se sčítají. V konkurenci 36 družstev se umístili na 9. místě, což je po jednoroční činnosti omlazeného kolektivu úspěch. Letošní podzimní hra "Plamen" byla provedena ve Vrchotových Janovicích, kde se MP umístili na 6. místě. Stínem této soutěže byl nevhodný termín, neboť závod se kryl s mistrovskými zápasy žáků v kopané. U nás se dá říci "Co mladý požárník to fotbalista". 2. června se mladí požárníci zúčastnili dětského dne v Olbramovicích. Na oslavu MDŽ přispěno 200 Kčs, našim ženám zasláno blahopřání. Dále byly provedeny požární kontroly ve 236 obytných budovách, 13 provozovnách a JZD. Kontroly provádělo 26 požárníků a 22 poslanců. Poslanci za ZO SPO v MNV Mařík Jiří a Sadílková Anna.

Výbor ZO SPO se dále zabýval účastí na schůzích a členskou základnou, kde bylo konstatováno, že účast některých členů výboru je slabší. S účastí na členských schůzích nemůžeme být spokojeni. Těžko dosahujeme 50% účasti. Tímto je ztěžována práce, při plnění úkolů, které jsou na Svaz požární ochrany kladeny. Podíváme-li se na věkové složení členské základny, ani toto nám nedává uspokojivou odpověd. Ve věku do 20 let máme 6 členů, do 60 let 27 členů, do 70 let 18 členů a nad 70 let 12 členů.

Dále se naši členové zúčastnili všech veřejných schůzí, velitelských dnů, májových oslav a dalších akcí pořádaných v obci. Náš sbor se také zúčastnil 120. výročí založení prvního požárního sboru v Čechách ve Velvarech, kdy bylo našemu členu Maříkovi Jiřímu předáno vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu Středočeského kraje". Dne 14. prosince výroční členská schůze "U Zoulů", Macháček Josef na žádost předsedy obce uvolněn z funkce preventáře v souvislosti s jeho zvolením do funkce tajemníka MNV.
Funkcí preventáře pověřen Novák Josef mladší. Dále připomínáme, funkcí předsedy OV SPO byl místo Václava Terešáka zvolen Josef Lisý z Votic, velitelem OV SPO je Petr Vilímek.

 1985 - dne 12. ledna byl uspořádán tradiční požárnický ples s bohatou tombolou, za přispění požárníků a dalších příznivců. S velkou nadějí byl očekáván tento rok, neboť se splnil dávný sen našich členů - vybudování nové požární zbrojnice. Na den 13. února byla stanovena kolaudace a na 30. března slavnostní otevření. Termíny byly určeny, ale pro naše členy nastal pracovní maratón, neboť pro zdárné dokončení závěrečných prací bylo potřeba každé poctivé ruky. Termín slavnostního otevření byl dodržen. Při otevření byla uspořádána výstava fotografií a kronik spojená s prohlídkou objektu a požární techniky. Slavnostního otevření se zúčastnila řada hostů, kde v čele delegace SPO byl předseda KV SPO Praha Miloslav Maličký, v čele delegace SKNV KIPO Praha pplk. ing. Nagaj Jiří, v čele státních a stranických orgánů okresu Benešov předseda ONV Podhorský Josef. Dále se slavnostního otevření zúčastnili zástupci OIPO Benešov mjr. PO Dvořák Josef a mjr. Po Drábek Karel, zástupci stranických orgánů, MNV, MV NF, časopisu Svoboda a Jiskra, delegace Správy ochrany železnic Praha, vedená plk. Janem Slámou, delegace zástupci ZPÚ Kavalier Sázava, vedená velitelem útvaru Josefem Jeništou, hosté ze sousedních ZO SPO, zástupci společenských organizací NF, podniků a závodů (JZD a STS Olbramovice), kteří se na výstavbě požární zbrojnice také podíleli. Atmosféru slavnostního otevření dobře vystihla a do pozdních nočních hodin udržovala hudba ZK Bystřice, řízená kapelníkem Josefem Jedlanem. Poděkování za obětavou práci při jejím dokončení patří předsedovi MNV Jaroslavu Kuthanovi. Dále velké poděkování za obětavou práci patří Jiřímu Maříkovi ze Zahradnic, Antonínu Novákovi z Olbramovic, jakož i dalším členům požárního sboru a ostatním občanům obce, kteří svojí prací pomohli stavbu vytvořit. Proto také uvedený den 30. března 1985 byl po právu slavnostní. Nechybělo ani kulturní vystoupení dramaticko-tanečního kroužku žáků místní školy a pro všechny občerstvení, na jehož zajištění se podílelo mnoho našich žen v obci. Při slavnostním otevření předává předseda KV SPO Miloslav Maličký Jiřímu Maříkovi nejvyší svazové vyznamenání "Za mimořádné zásluhy". V roce 1985 bylo odpracováno na dokončení zbrojnice 2 597 brigádnických hodin. Celkem bylo odpracováno na výstavbě 17 283 hodin. Mařík Jiří odpracoval 2 581 hodin, Novák Antonín 1 408 hodin. Dále se naše organizace podílela na přípravě oslav MDŽ. V měsíci květnu se požárníci ve stejnokrojích zúčastnili májových oslav při příležitosti 40. výročí osvobození naší republiky, pokládání věnců na hroby padlých za II. světové války.

Pro žáky ZDŠ Olbramovice uspořádána ukázka požární techniky, s výkladem jejího použití a prohlídkou požární zbrojnice. Tento úkol byl zajištěn ve spolupráci s vedením školy a byl dětmi i učitelským sborem velmi kladně hodnocen. Kladně lze hodnotit i činnost mladých požárníků zapojených do celostátní hry "Plamen", ve které se 2. května v Teplýšovicích v rámci okresu umístili ze 31 zúčastněných družstev na 11. místě. Naši mladí požárníci se nezúčastňují jen této hry, ale jsou aktivně zapojeni při úpravách okolí nové požární zbrojnice, na sportovním hřišti, účasti na besedách k různým výročím, pálení vater přátelství, prvomájového průvodu, ale i sběru papíru a léčivých rostlin.

Dne 18. 5. se naši požárníci zúčastnili soutěžě PD v Tvoršovicích, kde se umístili na 3. místě. Zde jenutné připomenout neregulérnost soutěže, při rozbahněném terénu byl proveden jen požární útok. V uplynulém období byly členy zásahové jednotky provedeny 4 výjezdy: 1x požár rekreační chalupy u Pávů v Olbramovicích, příčinou byl zazděný trám v komínovém tělese, 2x účast na likvidaci požárů suché trávy kolem železniční trati a 1x požár suché trávy v osadě Křešice.Nelze opomenout ani 4 technické zásahy, a to po povodni u Škvorů a Skaláků v Semtíně, čištění studní v osadě Olbramovice, mytí areálu STS a JZD Olbramovice a mytí chodníků a silnic před různými výročími. Při opravách požární techniky, údržby výstroje a výzbroje bylo odpracováno mnoho hodin.

Dne 13. 9. provedl ZK ROH Kavalier Sázava v místní Sokolovně představení "Balada z hadrů", zúčastnilo se 99 občanů. Na oslavy 100 let školy v Olbramovicích zasláno 300 Kčs.

25. 10. výroční členská schůze v požární zbrojnici s novými volbami pro roky 1986 - 88.

předseda Šupka Josef 

o rg. referent Novák Antonín

MTZ Zákora Jiří

místopředseda Kraus Jiří 

ref. CO Macháček Frant.

ref. PVP Šimáček Ant. 

ref. mládeže Kříž Boh.

preventář Novák Josef

kronikář ing.Čechák Vilém

jednatel Piskač Zdeněk

hospodář Sadílková Anna

velitel Mařík Jiří

člen výboru Šmídek Petr

revizní komise Sýkora Miroslav

Slanařová Ant.

Volek Miroslav

Křížek Zdeněk


1986 - 11. ledna tradiční požárnický ples v Sokolovně, kdy veškeré služby měli požárníci ve vlastní režii, což se projevilo na finančním výsledku. Již 1. ledna postihla náš sbor velká ztráta, zemřel dlouholetý člen a velitel Karel Macháček, jehož pohřbu se zúčastnilo 25 našich členů a 20 členů z ostatních sborů.

V jarních měsících se uskutečnilo několik branných závodů s požární tématikou. Toto bylo zveřejněno v okresním i krajském tisku. Velmi dobrou propagací a získání dětí byly provedené besedy s filmem, ukázky požární techniky, výstup do jednotlivých pater cvičné věže a praktické ukázky použití ručních hasících přístrojů. Nelze opominout ani účast mladých požárníků 25. 5. na okresním kole hry "Plamen" na sportovním stadionu v Bystřici. Uvedenou činnost zajišťovali vedoucí MP Kříž Boh. a Kraus Vladimír, velitelé Mařík Jiří a Macháček František, předseda a org. referent Šupka Josef a Novák Antonín. Z 29 družstev obsadili starší děti 9. místo. Dále účast na dětském dnu na hřišti Sokola.

Dne 8. února hlášen požár bufetu na nádraží, výjezd a zásah provádělo 14 členů. Požár vznikl od vysypaného žhavého popela do popelnice s vadným víkem, umístěné ve dřevěném skladu zboží. Dále zásah u 2 požárů suché trávy kolem železniční trati. Technický zásah čerpání vadné vody ze studny mateřské školy.

Již při slavnostním otevření požární zbrojnice v r. 1985 byla předběžně projednána náčelníkem KIPO SKNV ppl. ing. Nagajem možnost nákupu nové nebo ojeté, případně přestavěné AVIE 30 DVS 12 s vybavením. Po dlouhém jednání a zajišťování finančních prostředků, za prozatimního krytí od JZD Bystřice, přivezen od n.p. Karosa Jaroměř speciální požární vůz AVIA 30 DVS 12 s kompletním vybavením. Uvedená požární technika byla umístěna v požární zbrojnici, ale byla pouze propůjčena od JZD Bystřice. Po zaplacení byla dne 29. ledna 1987 předána MNV Olbramovice - veřejnému požárnímu sboru do užívání.

Na podkladě písemného požadavku ONV OIPO Benešov bylo dne 8. 3. 1986 předáno speciální požární vozidlo Škoda 1203 na MNV Heřmaničky pro místní požární sbor.

Ve spolupráci s MNV prováděny preventivní požární prohlídky, jež byly uskutečněny v termínu. Požární jednotka mužů se zúčastnila soutěže PD konané 17. 5. v Drachkově při 100. výročí založení sboru. Družstvo se umístilo na posledním místě - nesplněním úkolů při požárním útoku.

11. 10. vzpomenuto na založení sboru v Olbramovicích před 90 lety, tedy v roce 1896. Oslavy spojené s ukázkou současné požární techniky. Účast hostů z KV SPO Praha, OIPO a OV SPO Benešov a ostatních hostů. Odpoledne ukázky práce VPÚ Benešov a na závěr zásah s ruční stříkačkou, zapůjčenou z Ouběnic, provádí stará garda hasičů.

16. 5. se zúčastnilo 5 členů zájezdu do divadla v Sázavě v rámci prohloubení spolupráce se ZK Sázava. 27. 6. zájezd do Národního divadla v Praze na činohru "Pro nic za nic". Za sběr šrotu příjem 2 565 Kčs a od JZD za nakládání brambor 1 300 Kčs.

30. srpna se požárníci zúčastnili pohřbu Františka Komory.
28. listopadu výroční schůze a na ní vedoucími MP zvoleni Jiří Dvořák a Vladimír Kraus.

1987 - první akcí v roce byl opět ples požárníků v Sokolovně. Požární auto AVIA 30 DVS 12 majetkem MNV Olbramovice po převodu 29. 1. od JZD Bystřice a SKNV - KIPO Praha. Jelikož stříkačka PS 12 z požárního vozu AVIA nebyla akceschopná, byla dne 29 ledna odvezena do opravny "Stolak" v Táboře. Přesto, že na opravu PS 12 byla objednávka, bylo nutné aby vedoucí pan Josífek obešel dílnu a vadné magneto bylo na světě a požární stříkačka během hodiny opravena.

28. února provedeno školení prohlídkových skupin, kterého se zúčastnili členové MV SPO Olbramovice, Bystřice, Vrchotovy Janovice a Vojkov. Členská schůze s oslavou MDŽ uskutečněna 14. 3. s občerstvením a hudbou.Pro využití sálu upožární zbrojnice bylo dne 14. 4. uskutečněno výjezdní zasedání předsedů MNV okresu Benešov,předsedy ONV a tajemníka OV KSČ.

Dne 14. 3. byla předána MNV Vojkov stříkačka DS 16, která byla získána v r. 1956. Por zkvalitnění práce na úseku represe byly u velitele Jiřího Maříka zhotoveny překážky pro soutěž požárních družstev v požární msportu. V měsíci dubnu prováděl František Macháček v mateřské škole zabíhání stříkačky PS 12. 23. 5. soutěž MP v Bystřici - 3. místo v okrese ze 27 družstev. 20. 6. soutěž PD v Nesvačilech za účasti družstev okrsků Olbramovice a Bystřice - 5. místo ze 12 zúčastněných. Tato soutěž konána při příležitosti konání 100. výročí založení místního sboru v Nesvačilech.

Na den 5. a 6. září plánován zájezd na jižní Moravu. Pro nedostatek přihlášených byl zájezd zrušen.

Dne 29. 10. se zmenšené družstvo CO zúčastnilo cvičení CO ve Velkých Heřmanicích s požární technikou CAS 25 Š 706 RTH. Dále naše jednotka prováděla čerpání vody veřejných studní v prostoru Podolí. V STS Olbramovice prováděla naše zásahová jednotka likvidaci žhavého uhlí na skládce. Při opravách požární techniky, údržbě výstroje a výzbroje bylo členy zásahové jednotky a některých funkcionářů odpracováno mnoho hodin. Tato činnost není nikde vidět, ale je velmi důležitá pro udržení akceschopnosti požární techniky.

Dne 27. 11. byla provedena výroční členská schůze za účasti předsedy OV SPO Josefa Lisého s manželkou. Volby nového výboru se uskutečnily na ustavující schůzi dne 1. 12. Pro další dva roky zvolen výbor v tomto složení:

předseda Šupka Josef
ref. CO Kadeřábek Jiří
kult. ref.  Šimáček Ant.
ref. mládeže Dvořák Jiří
preventář Novák Josef
kronikář ing. Čechák Vilém
velitel Mařík Jiří 
člen výboru Šmídek Petr,Novák Ivan
jednatel Piskač Zdeněk
ref. žen Skaláková M.
rev. komise Sýkora Miroslav,
Slanařová Ant.,Vrzal Vojtěch,Průcha František
hospodář Sadílková Anna 
org. ref. Novák Antonín 
MTZ Zákora Jiří 

1988 - dne 16. ledna tradiční požárnický ples v Sokolovně ve vlastní režii. Čistý příjem z plesu 8 750,80 Kčs.

Na oslavu MDŽ v obci přispěl sbor částkou 200 Kčs, 4. 3. slavnostní schůze s oslavou MDŽ - ve sboru 41 žen.

Materiální zabezpečení MP - letos zakoupeny nové dětské hadice,džberová stříkačka, 15 kusů nových stejnokrojů pro MP, na něž bylo 50% dotováno od ÚV SPO ČSSR, a pro potřebu MP předána nová stříkačka PS 12 se startérem. Stříkačka umístěna v typovém přívěsu PPS 12 s potřebným vybavením pro výcvik a soutěž. Nové stejnokroje byly ihned použity na oslavách 1. máje a při zajištění soutěže PD konané dne 28. 5. v Olbramovicích. O prázdninách, 6. - 10. 7., bylo provedeno týdenní stanování MP v Kochnově. Mimo různých her bylo provedeno i námětové cvičení s použitím dvou strojů na výše položená místa v chatové oblasti Kochnov. Akce byla prováděna za účinné pomoci naší zásahové jednotky. Dále byl proveden výlet na Blaník. V plánu činnosti na tento rok bylo mimo jiné provedení námětového cvičení, jež bylo uskutečněno 9. 7. Toto cvičení zajišťovali členové soutěžního družstva spolu s mladými požárníky. Byla prováděna dodávka vody za použití 2 čerpadel PS 12 a CAS 25. Na zdárném průběhu má nemalou zásluhu Novák Antonín za účinné pomoci Dvořáka Jiřího, Krause Vladimíra, Zoulové Věry, Šupky Josefa a jeho manželky, kteří se na několikadenním stanování a námětovém cvičení podíleli. Nelze opomenout ani Františka Macháčka, který celou dokumentaci zpracoval.

Dne 27. 5. započal elektrický provoz na železniční trati Benešov - Tábor. Do Olbramovic přijel tento den první vlak - osobní vlak č. 8 207 tažený elektrickou lokomotivou č. 363123 - 1.

6. února se konala okresní konference SPO ve Zdislavicích. Z naší ZO se zúčastnili členové okresního výboru Josef Šupka, Anna Sadílková a Jiří Mařík.

28. 5. soutěž PD v Olbramovicích, naše družstvo se umístilo 7. z osmi zúčastněných. Soutěž kladně hodnocena občany. V dubnu 15. a 16. proveden sběr šrotu - výtěžek 2 050 Kčs. V červenci uskutečněn zájezd na Jižní Moravu, s návštěvou sklípku, který se vydařil. Dále uskutečněno školení služby CO obce, 6 technických zásahů při čerpání vody ze studní po vniknutí závadných látek, čištění veřejných prostranství, prostorů STS a hospodářství JZD Olbramovice.

Výroční členská schůze 9. 12. v požární zbrojnici. Místo dosavadního preventáře Josefa Nováka ze Semtínka, který odstoupil, zvolen Macháček František, Semtín 11. Není zapomenuto ani na své členy při významných životních jubilejích, kdy naši členové oslavence navštíví s malým dárkem. Požárníci ve stejnokrojích se zúčastňují i při posledních rozloučeních svých členů.

1989 - 20.1. tradiční požárnický ples v Sokolovně. V rámci obce 4. 3. pořádali požárníci MDŽ v Sokolovně s hudbou p. Radosty. 31. 3. členská schůze s oslavou MDŽ. Preventivní prohlídky v obci provádělo 30 členů SPO a 21 poslanců MNV. Všichni řádně předem proškoleni.

27. 5. soutěž MP Plamen konaná v Jablonné n/Vlt., za 30 družstev obsadili velmi pěkné 5. místo. O prázdninách uskutečněn týdenní výlet do chatiček na Libohošti. Spojenost dětí ani nelze popsat. Akceschopnost požární jednotky prověřována přípravou a účastí na soutěži PD v požárním sportu dne 17. 6. v Křešicích, při 90. výročí založení sboru v Křešicích. Soutěže se zúčastnily všechny jednotky MV SPO Olbramovice a Bystřice. Naše jednotka začínala požární útok, při kterém nebyla nasátá voda. Proto také, po našem neúspěchu si ostatní jednotky dávaly pozor a nadnášely sací vedení, aby nedošlo k vytvoření sacího pytle. Po dohodě se štábem měla naše jednotka útok opakovat, tzv. útok pravdy. Při opakovaném útoku došlo místo k doplnění nádrže vodou k jejímu vyprazdňování, což mělo za následek jeho nedokončení. Dodávku z fekálního vozu zajišťoval František Babický z Křešic, který místo doplnění, vodu odsával. Máme za to, že některým místním funkcionářům šlo o vítězství za každou cenu. V této domněnce nás utvrdilo to, že při požárním útoku prováděném jednotkou Božkovice došla voda. Jednání některých funkcionářů a rozhodčích vneslo mezi družstva rozkol, nevraživost a odpor k provádění soutěže.

Tímto nechceme omlouvat neúspěch, ale jsme přesvědčeni o tom, že naše jednotka měla na víc. Po tomto neúspěchu byla stříkačka odvezena k odbornému přezkoušení do Tábora, kde nebyla zjištěna žádná závada. V propozicích je určena zásada, že čerpadlo a vodní nádrž jsou ve stejné úrovni, a proto, pokud je čerpadlo v dobrém technickém stavu, nemusí nikdo savice nadnášet tak, jako tomu bylo v Křešicích.

Dne 25. 10. byla z vojenského útvaru Bučovice přivezena cisterna Tatra 138 CAS 32, na kterou se naši členové těšili. Někteří však měli k této technice výhrady. Jen čas ukáže, kdo měl pravdu. Po přihlášení a uvedení vozidla do akceschopného stavu byli řidiči a někteří členové seznámeni s obsluhou a údržbou cisterny. Velkým nedostatkem pro vyhlášení požárního poplachu je dosud nevyřízený požadavek na vybudování telefonní přípojky.

Požárníci se zúčastňují ve stejnokrojích při posledních rozloučeních se svými členy, nezapomínáme ani na své členy při životních jubilejích, kdy je předán malý dárek. 18. 10. návštěva Národního divadla v Praze.

8. prosince výroční členská schůze v požární zbrojnici. Volby do výboru se nekonaly, vše zůstává při starém. 17. listopadu došlo v Praze ke studentským demonstracím za svržení jedné vládnoucí strany ve státě, což se také podařilo. Po odchodu předsedy MNV Jaroslava Kuthana do důchodu zvolen novým předsedou Pohůnek Pavel, který bude funkci vykonávat do voleb v roce 1990. Vyhrocená situace se zvolna uklidňovala. Na kritické zhodnocení všech událostí musíme ještě počkat. Za těchto okolností nikdy není snadno soudit. Teprve čas nám ukáže správnou cestu.

1990 - v únoru uspořádán tradiční požárnický ples s čistým příjmem 7 846,90 Kčs. Ze sběru šrotu bylo získáno 5 950 Kčs. Finančních prostředků bylo použito na nákup pracovních stejnokrojů a obuvi pro soutěžní jednotku. Na ples SRPŠ věnována částka 100 Kčs. Preventivní požární kontroly provedeny v 50 % objektů v obci. 30. března se konala členská schůze spojená s oslavou MDŽ. Začátkem roku prováděny různé úpravy a opravy v přízemí požární zbrojnice pro přestěhování kanceláří a zasedací místnosti Obecního úřadu do upravených prostor v požární zbrojnici. Zemřel dlouholetý člen sboru a jednatel Zoul Josef.

26. května soutěž PD v Jírovicích, kde se naše družstvo umístilo celkově 3. Konečně byla protržena smůla, která nás dlouho pronásledovala. Za toto umístění patří dík všem, kdo se na něm podílel. V letošním roce bylo dáno do provozu elektrické kalové čerpadlo, a to nasazením na čerpání studny pro obecní vodovod. Po několikadenním provozu bylo čerpadlo oceněno starostou obce JuDr. Budilem jako vynikající pomocník.

Na podkladě požadavku Okresní správy Sboru požární ochrany byla 2. dubna předána CAS 16 Š 706 RTH MNV Neustupov. Při požáru objektů letiště v Nesvačilech prováděla naše zásahová jednotka kyvadlovou dopravu vody na požářiště.

Soutěž MP v Jablonné nad Vltavou, 5. místo z 28 zúčastněných. O prázdninách týdenní pobyt MP pod stany na Kochnově - 14 dětí a 4 vedoucí. Dvořák Jiří uvolněn z funkce vedoucího mládeže, nový vedoucí Dagmar Tůmová. 20. října soutěž MP v Chářovicích, z 23 zúčastněných 5. místo. Pro slavnostní příležitosti zakoupeno 6 bílých přileb a opasků. Na mimořádném sjezdu v Ostravě byl Svaz požární ochrany přejmenován na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Základní organizace přejmenována na Sbor dobrovolných hasičů.

14. prosince výroční valná hromada SDH ve zbrojnici. Pro volby nového výboru vybráno 23 kandidátů s tím, že do nového výboru bude zvoleno 11 členů s nejvyšším počtem hlasů. Ustavující schůze SDH 28. prosince.

 starosta Šmídek Petr 
ref. žen Skaláková Marie
jednatel Piskač Zdeněk
strojník Drábek Jiří st.
hospodář Sadílková Anna
místostarosta Čechák Vilém ing.
org. referent Šupka Josef ,
Zoul František
ref. mládeže Tůmová Dagmar
 člen výboru Zákora Jiří
zástupce vel. Novák Ivan
velitel Mařík Jiří - navržen za čestného člena výboru

Starosta obce JuDr. Budil Jindřich podle § 68 zákona o Požární ochraně zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Jmenuje a odvolává velitele jednotky, preventáře obce a podle plošného rozmístění jednotek, zástupce velitele SDH obce. Občanská sdružení působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany.

 1991 - 2. února požárnický ples s tombolou v Sokolovně, čistý příjem 7 272,- Kčs. Akceschopnost jednotky požární ochrany obce byla mimo jiné prověřena starostou obce Dr. Budilem 19. ledna. Hodnocení bylo kladné. Na požádání ředitele STS Olbramovice ing. Šupky prováděla zásahová jednotka ve dnech 2. - 6. ledna hašení uhlí, uloženého na hromadách. Hašení bylo zdlouhavé zejména při likvidaci mechanizačními prostředky za požární asistence.

Pro špatnou kvalitu vody v obecních studních byla voda několikrát vyčerpána a studny zároveň vyčištěny. Nelze opomenout ani likvidaci požárů skládky odpadů, dále pak požár lesního porostu u výtopny za nádražím Olbramovice 2. září v prostoru ACHP. Soutěž v požárním sportu se prováděla na hřišti Sokola v Drachkově 8. června. Vítězem oblastní soutěže v požárním sportu se stala jednotka SDH Křešice, která postupovala do okresního kola. Při pěkném útoku však stačila jedna nepozornost, následovalo přehození hadic a konec nadějím. SDH Olbramovice skončil na 6. místě z 8 družstev. Během února proběhla hodnotící schůze okrsku Olbramovice a zvolen okrskový výbor:

 

velitel okrsku Mařík Jiří, Olbramovice

preventář Šimáček Antonín, Olbramovice

referent mládeže Křeček Jaroslav, Křešice

starosta Vyhnal František,Křešice

místostarosta Šmídek Petr,Olbramovice

referent CO Malý Zdeněk, Tomice

 

Na okresní konferenci hasičů zvoleni:

 

starosta OSH ČMS Vilímek Petr

předseda OKRK Vovsík Antonín

ved. Or prevence Mařík Jiří

V rámci restitucí vrácena Sokolovna majiteli p. Čestmíru Aixnerovi. Kanceláře OÚ přestěhovány do hasičské zbrojnice. 17. května členská schůze s oslavou Dne matek. Starosta Šmídek Petr a velitel Mařík Jiří zajistili zhotovení terčů pro soutěže v požárním sportu. Předsedu revizní komise vykonává místo Františka Macháčka ze Semtína Antonín Novák. Na výborové schůzi bylo rozhodnuto předávat dárkové balíčky v hodnotě 150,- Kčs činným členům při výročích od 50 let a dále po 10 letech. Sbor zakoupil dvě akcie Hasičské vzájemné pojišťovny za 2 OOO,- Kčs. Soutěž MP v Peceradech, z 19 družtev na l. místě a dorost z 5 družstev na 2. místě. 9. - 21. srpna pobyt MP pod stany na Kochnově. Pro dorost byly zakoupeny maskáče na výcvik. Proveden sběr šrotu, výtěžek 1 600,- Kčs. Zakoupena nová hasičská vlajka v ceně 373,- Kčs. 6. prosince provedena výroční valná hromada, změna ve výboru, místo Drábka Jiřího st. zvolen Zoul Jiří.

1992 - 1. února tradiční hasičský ples "U Macháčků", výtěžek 5 499,5O Kčs. 25. dubna proběhla soutěž dorostu v Benešově. Smíšené družstvo dorostu bylo osamoceno a tudíž se umístilo na 1. místě. Mladí požárníci ve Vlašimi 2. místo ze 13 družstev a v Divišově 4. místo. V srpnu 1Odenní pobyt MP na Kochnově. Sbor přispěl částkou l 2OO,- Kčs.

27. června soutěž PD v Tomicích, celkově získáno 5. místo, získán putovní pohár starosty obce - nejlepší družstvo okrsku Olbramovice. 15. srpna družstvo mužů se zúčastnilo "Memoriálu Fr. Procházky" v Divišově, ze l4 družstev obsadilo čestné 2. místo. Dále se družstvo mužů zúčastnilo okresní soutěže PD v požárním sportu l9. září v Benešově. Z 21 družstev měli 3. nejlepší čas na útoku, celkově na 13. místě. Ke zlepšení časového limitu na lOO m překážek byly zakoupeny 2 sady cvičných hadic, které byly předány pro soutěžní jednotky Olbramovice a Křešice. Po několikaleté přestávce se soutěže v požárním sportu zúčastnil SDH Křešice. Ženy z Křešic se zúčastnily okresního kola v Benešově 2O. září, kde se umístily na 1. místě a získaly Putovní pohár starosty OSH ČMS. Zásahová jednotka prováděla hašení náspů u železniční trati. Dále byl zpracován požární plán obce, který je rozdělen pro oblast PS Olbramovice, Křešice a Tomice. Po jednom paré předáno požárním sborům a jedno kompletní paré je uloženo na OÚ Olbramovice. V opravně Stolak Tábor bylo u stříkačky PS 12 vyměněno rozpadlé chlazení. V této opravně provedena oprava cisterny T 138 - z cisterny uniká voda, oprava sání, čerpadla a potrubí v cisterně. 15. května provedena slavnostní členská schůze spojená s oslavou Dne matek.

Sbor založil u Státní spořitelny vkladový certifikát na 8 OOO,- Kčs s cca 7% úrokovou sazbou. Dne 17. října uspořádáno "U Macháčků" Hasičské vinobraní. V Benešově zahajuje svoji činnost Hasičská vzájemná pojišťovna. Výbor sboru rozhodl v rámci příspěvku na činnost okrsku dát na každého člena l,- Kčs. 12. prosince výroční valná hromada za účasti starosty OSH Vilímka Petra. Kritika malé účasti členů sboru na této hromadě.

 1993 - 6. února tradiční hasičský ples "U Macháčků". Čistý příjem 3 72O,- Kčs. 22. února zapojen telefon od p. Litošové Boženy do hasičské zbrojnice, číslo telefonu 2455, jako ohlašovna požáru a P. Litošové zapojené nové číslo. Ve snaze o jednotné oblečení při společenských akcích, zejména při pohřbech, na návrh velitele Maříka uvolnil OÚ finanční prostředky na zakoupení 1O ks zimních kabátů s vložkou. Kabáty jsou trvale uloženy ve zbrojnici. 24. dubna soutěž dorostu v Benešově. Smíšené družstvo osamoceno, obsadilo 1. místo, jako smíšené nemůže dál postupovat.

Družstvo MH dne 22. května soutěž v Divišově. Bylo složeno z dětí Olbramovic a Křešic, umístily se na 2. místě. V podzimním kole 9. října v Heřmaničkách skončily děti z Olbramovic na 5. místě. Podle dostupných podkladů prováděla zásahovou činnost pouze jednotka SDH Olbramovice, a to lx u požáru suché trávy železničního náspu a lx požár nákladního auta Avia 3O na silnici E 55, nadjezd železniční zastávky Tomice. Při vyšetřování byly oba zásahy hodnoceny kladně, proto patří dík Františku Sýkorovi, Zdeňkovi Tůmovi ml., Pavlovi Císařovi a Jiřímu Kruchňovi za dobře vykonanou práci. Dále bylo prováděno tlakování nového hydrantového rozvodu obecního vodovodu. Bez této pomoci by práce na vodovodu nemohly dále pokračovat a vodovod by nebyl uveden do zkušebního provozu. Dále prováděno čerpání a čištění studní, zejména obecní studna na návsi v Olbramovicích byla kvůli závadnosti vody čerpána 5x. Nemalé pracovní úsilí vynaloženo při čištění a proplachování kanálů pro OÚ, ale i čištění komunikací.

Dne 12. června oblastní soutěž PD v Ouběnicích ke lOO. Výročí založení místního SDH. Družstvo mužů získalo celkově 4. místo a zajištění postupu do Okresního kola soutěže v požárním sportu ve Vlašimi.
V rámci okrsku Olbramovice l. místo a tím znovu získání putovního poháru starosty OÚ Olbramovice.

Dne 3. července Okresní kolo soutěže v požárním sportu, z 19 družstev l2. místo a na Memoriálu Františka Procházky v Divišově 11. září, rovněž z 19 zúčastněných, získali 8. místo. 7. května členská schůze s oslavou Dne matek, 8. května účast našich členů na oslavách 12O. výročí sboru hasičů ve Voticích. 9. října tradiční Hasičské vinobraní "U Macháčků", zisk 1 864,70 Kčs. Dle stanov SH ČMS odvádí se za každého člena sboru 2O,- Kčs okresnímu sdružení. Sbor odsouhlasil vybírání členských příspěvků 25,- Kčs, s tím, že 5,- Kčs za každého člena zůstane sboru. Výroční valná hromada tento návrh schválila. Rozhodný protest uplatňují členové výboru u starosty obce proti nastěhování stolních tenistů Sokola do sálu požární zbrojnice, v 1. patře. Stolní tenisté se vystěhovali.

Dne 10.prosince výroční valná hromada ve zbrojnici. Zástupce okrsku a jeho starosta Vyhnal František z Křešic sděluje, že okrsek Olbramovice je v rámci okresu hodnocen mezi prvními třemi.

 1994 - 29. ledna tradiční hasičský ples "U Macháčků", výtěžek 6 714 Kčs.
V nově otevřeném občerstvení u Zoulů prováděl 22. ledna velitel jednotky SDH obce Dobřichovice a velitel směny HZS Českých drah p. Josef Ryšavý školení a přezkušování majitelů,a obsluh řetězových motorových pil a rozbrušovačů.

28. ledna výroční hodnotící schůze okrsku Olbramovice. Za SDH Tomice doplněn Šípek Miloslav a Štěpánek Václav ml.

Oblastní soutěž PD byla 25. června v Drachkově. Při ní prováděla požární jednotka Olbramovice dodávku vody pro požární útok. Z 9 zúčastněných družstev obsadili 7. místo.Požární útok je proveden vždy v dobrém čase, slabinou je však běh na 100 metrů překážek.

Družstvo mužů získalo 3. a 1. místo v okrsku Olbramovice a tím putovní pohár starosty OÚ. Podle časového limitu byly všechny jednotky zařazeny do výběru pro II. kolo soutěže v požárním sportu, které se konalo 17. září ve Voticích. Družstvo mužů z Tomic tuto možnost odmítlo, družstvo z Křešic dlouho váhalo a když se konečně rozhodli, byl už termín přihlášek ukončen. Družstvo Olbramovic bylo včas přihlášeno, ale pro stagnaci a nezájem některých členů družstva se okresního kola nezúčastnilo. Přihlášku na Memoriál Fr. Procházky do Divišova nezaslali.

Požární jednotka z Olbramovic se zúčastnila 2. července veřejného hasičského cvičení ve Vrančicích u Příbrami "O Vrančický tuplák". Účast 5 družstev, celkově 3. místo.

22.července požár sběracího vozu ZD "NOVA", hospodářství Olbramovice na poli u Zahradnic, 2x účast při požáru suché trávy kolem železniční trati, a 3x provádění asanace půdy po zamoření ropnými látkami. Tuto činnost zajišťoval Novák Ant. spolu s pracovníky STS. Cisterna byla dále využívána na tlakování hydrantového rozvodu obecního vodovodu. 8. října prováděla zásahová jednotka pohotovostní službu při zajištění průjezdu parní lokomotivy řady 434 v rámci oslav 100. výročí zahájení provozu na trati Olbramovice - Sedlčany. Tuto službu zajišťoval Novák Ivan, Novák Ant., Zoul Frant. a Mařík Jiří.

15. února, za přítomnosti místostarosty obce Františka Skaláka, jednáno o nastěhování stolních tenistů Sokola do sálu v 1. poschodí hasičské zbrojnice.Všichni členové výboru byly proti, OÚ uznal stížnost jako oprávněnou, protože by došlo k d devastaci jediné požární místnosti v obci.

27. února dětský karneval ve zbrojnici ve spolupráci se SRPŠ. 6. května členská schůze s oslavou Dne matek. Soutěž MP s dorostu v Benešově - umístění MP na 7. místě a smíšené družstvo dorostu bylo osamoceno, skončilo tedy na 1. místě.

8. října tradiční Hasičské vinobraní "U Macháčků", výtěžek 355 Kčs. 10. prosince výroční valná hromada v požární zbrojnici, schválen delegát ze náš sbor na okresní konferenci - Šmídek Petr. Tato konference se koná 25. března 1995 v Týnci n/S. Začaly přípravy na oslavy 100. výročí sboru hasičů v Olbramovicích.

1995 - dne 5. března uspořádán dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ v sále u Macháčků za finanční pomoci místních podnikatelů, se karneval vydařil. Za necelý týden byl dne 11. března v sále u Macháčků tradiční hasičský ples. Čistý příjem byl 4 043 Kč.

Rok 1995 byl poznamenán bolestnou ztrátou, kdy se 21. března 6 členů sboru ve stejnokrojích zúčastnilo pohřbu p. Jaroslava Křečka z Křešic.

Dne 25. března byla uskutečněna výroční okresní konference hasičů v Týnci n/S. Zúčastnil se starosta sboru Petr Šmídek.

Složení okresního výboru: starosta - Petr Vilímek, náměstkové - Mařík Jiří, Josef Páv a Karel Drábek. Ostatní až na malé vyjímky se nemění.

Dne 23. dubna - požár železničního náspu u mostu na Křešice a skládky odpadků na nádraží Olbramovice. Zásahu s cisternou se zúčastnilo 6 členů sboru.

Na podkladě § 68 zák. ČNR o požární ochraně, byla obecním úřadem Olbramovice zřízena jednotka dobrovolných hasičů obce a to dnem 22. 5. 1995. Velitelem jed. SDH obce byl ustanoven Mařík Jiří, zástupcem velitele Novák Ivan, preventářem obce Ant. Šimáček. Ve dnech 6. - 8. 11. 1995 se Zoul František ml. zúčastnil odborné přípravy strojníků jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí ve Smršťově a složil rovněž úspěšně zkoušku "Vzorného hasiče III. stupně". Dále je nutné si připomenout, že za požární ochranu zodpovídá starosta obce, tudíž je v jeho pravomoci určení funkcionářů na úseku požární ochrany, po vyjádření okresního úřadu HZS k jejich způsobilosti. SDH pouze pomáhá okresním úřadům a obcím při plnění úkolů na úseku požární ochrany.

Dne 16. května byly provedeny technické prohlídky požárních vozidel OÚ Olbramovice, které jsou umístěny u jednotek SDH obce v Olbramovicích a Křešicích.

Místo ing. Čecháka Viléma byl zvolen kronikářem sboru Josef Macháček.

10. června na hřišti místního "SOKOLA" proběhlo 1. kolo soutěže v požárním sportu požárních družstev okrsku Olbramovice a Bystřice. Z 8 zúčastněných družstev obsadilo naše družstvo 6. místo.

Pro rok 1995 byl proveden rozpis finančních prostředků se zaměřením ke 100 letému výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Olbramovicích. Po úpravách byl rozpis schválen zastupitelstvem OÚ Olbramovice. Vypuštěno bylo provedení asfaltového koberce kolem PZ s tím, že je ekologicky nevhodné. Schválený rozpis byl základem pro provádění a zajišťování určitých úkolů ke 100 letům založení sboru dobrovolných hasičů v Olbramovicích.

Odsouhlasených finančních prostředků bylo použito na dokončení kolaudačních nedodělků z roku 1985 vyjma potřebných úprav v kotelně, která je umístěna v objektu "Hostince u Zoulů".

Provedeno bylo:

1.) 19. 6. asfaltový nájezd před vraty požární zbrojnice

2.) Zateplení stropů I. patra v budově PZ

3.) V měsíci září provedeno natření víceúčelové požární věže

4.) Dokončen obklad soklu PZ kabřincem

5.) Zateplení výjezdových vrat do požární zbrojnice

 Pro výstavu písemností a fotodokumentace bylo ve stávající dokumentaci provedeno její uspořádání včetně seřazení a vylepení fotek do albumů.

Od 30. července se uskutečnil stanový tábor pro MP na Kochnově.

Dále bylo zajištěno:

1.) Zhotovení plošiny( plata) pro základnu požárního útoka

2.) Zakoupena nová el. nabíječka

3.) Zakoupeny - a) měřič hustoty elektrolitu v baterii
b) měřič hustoty chladící motorové kapaliny

4.) Svrček Milan, provedl výměnu vodního uzávěru rozvodu v PZ a výměnu
vývodů nástěnných hydrantů.
5.) Provedena oprava a přezutí náhradních pneumatik na cisternu
CAS 32 vadného kolena, jehož zavaření provedl Florián Václav přemontování Tůma Zdeněk ml.a Opička Milan. Po opravě provedeno její umytí.

 Jelikož v poslední době bylo mnoho neoprávněných vstupů do PZ, byla po dohodě se starostou OÚ Františkem Skalákem provedena výměna vložky u zámku vrat PZ.

Neúčast na "Memoriálu Fr. Procházky" v Divišově, která byla určena jako velká cena SH ČMS na den 16. září byla zapříčiněna nezájmem některých členů soutěžní jednotky. Výmluva na neobdržení pozvánky není rozhodující, neboť Novák Ivan o akci věděl dostatečně předem.

Požární jednotka z Olbramovic se zúčastnila 5. července veřejného hasičského cvičení ve Vrančicích u Příbrami "O Vrančický tuplák". Celková účast 9 družstev s umístěním na l. místě.

Dne 26. srpna provedli Zoul Fr. ml., Kraus Vladimír, Jelenecký Josef, Jirec Frant. a Mařík Jiří čerpání vody do fekální nádrže ZD Olbramovice stříkačkou PS 12 z vodního náhonu mlýna pana Otradovce. Po přezkoušení těsnosti fekální nádrže bylo provedeno vyčerpání vody kolem jímky a z fekální jímky.

Při čerpání provedeno doplňování vody do nouzových požárních nádrží, jež jsou vedeny jako vodní bazény.

Zajištění sponzorských darů od právnických osob a podnikajících fyzických osob umístěných v regionu obce, je zajištěno zasláním smlouvy včetně žádosti o poskytnutí sponzorského daru, prostřednictvím obce Olbramovic, zastoupena starostou obce panem Františkem Skalákem.

Dále byla zpracována žádost o propůjčení stuhy k historickému praporu ( zástava ) ke Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Praha, prostřednictvím OSH ČMS Benešov, Nová pražská 1903.

Dne 8. prosince byla provedena výroční valná hromada. Jednání bylo zaměřeno na plnění úkolů v požární ochraně, zejména pak na dokončení prací k zajištění důstojných oslav 100 letého výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů.

(výpis-brožura ke 100 letům založení sboru)