Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru 1996-2006

24. 7. 2007

Rok 1996

Činnost hasičského sboru v tomto jubilejním roce začala opět tradičním hasičským plesem a zajišťováním dětského maškarního karnevalu.

Soutěžící družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v Bystřici s umístěním na 4. místě. Jako nejlepší družstvo okrsku Olbramovice získalo putovní pohár starosty. Hasičská mládež pomáhala při sběru kamene u místního ZD, mladší děti se zúčastnily rekreace ve stanovém táboře na Kochnově.

 Sbor se připravoval na oslavy 100 let založení, významného to dne v historii sboru. Zajistit přípravu tohoto výročí bylo velmi náročnou prací všech členů za spolupráce Obecního úřadu.

Program začal 7. září 1996 v 8.30 hodin koncertem dechové hudby p. Stibůrka z Bystřice. Ve zbrojnici probíhal výstava archivních dokumentů a fotografií z činnosti sboru.

Na parkovišti u státní silnice byla výstava staré i současné hasičské techniky nejen našeho sboru, ale i SDH Heřmaničky, SDH Střezimíř, Záchranného sboru z Benešova a HZS Českých drah z Prahy-Vršovic. Oslav se zúčastnil přednosta Okresního úřadu Benešov p. Miroslav Rohel, zástupce města Benešov p. Čáp, starosta obce Heřmaničky, starosta města Sedlec-Prčice a starosta naší obce p. František Skalák.

Za Ústřední svaz hasičů Čech, Moravy a Slezska se zúčastnil ing. Jiří Sladký, za HZS Benešov pplk. Josef Dvořák a jeho zástupce pplk. Karel Drábek a za Okresní sdružení hasičů starosta Petr Vilímek. Na slavnostní schůzi v hostinci u Zoulů byly předány některým členům sboru vyznamenání Za zásluhy. Za příkladnou práci, čestná uznání OHS Benešov, pamětní listy SDH Olbramovice, dále medaile „za Věrnost“ a pamětní medaile ke 100 let trvání sboru. Slavnostní okamžik nastal, když člen Ústředního výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. ing. Jiří Sladký dekoroval náš historický prapor zlatou stuhou „ Za obětavou práci v požární ochraně“ ke stoletému výročí založení sboru. K tomuto výročí byla vydána brožura, která se prodávala v sále zbrojnice spolu s pohlednicemi s razítkem 100 let sboru. Starosta sboru Petr Šmídek ve slavnostním projevu veliteli sboru Jiřímu Maříkovi poděkoval za přípravu oslav tohoto výročí a za zajišťování stavby nové požární zbrojnice. Poté mu byl předán malý dárek.

Po obědě všichni odešli s hudbou na hřiště TJ Sokol, kde pokračoval další program. V soutěži požárních družstev se utkalo 5 družstev. Dále byla provedena ukázka využití hasičské techniky při různých akcích. Veškeré dokumenty o průběhu oslav jako brožura, fotky a natočená videokazeta jsou uloženy v archivu sboru. Náš dík patří dodatečně všem sponzorům, podnikatelů a organizacím naší obce za finanční dary k jubileu.

Z činnosti sboru v roce 1996

Zásahová jednotka v tomto roce vyjížděla k požáru drážního náspu. Mladí hasiči se svojí vedoucí Dášou Tůmovou prožívali prázdniny ve stanovém táboře na Kochnově.

K tragické události došlo na státní silnici, kdy po střetu s osobním automobilem zahynul náš člen Bohumil Škvor. Členové sboru se zúčastňovali posledních rozloučení při pohřbech našich členů.

V prosinci proběhla v hostinci u Zoulů výroční valná hromada. Výbor sboru byl doplněn novými členy a to Petrem Bešťákem a Jaroslavem Fremutem. Organizační referent Josef Šupka požádal o uvolnění z funkce. Starosta obce František Skalák ve svém projevu poděkoval sboru za slavnostní provedení oslav stého výročí, které se velmi vydařilo.

 Z činnosti sboru v roce 1997

 Začátkem roku byl uspořádán tradiční hasičský ples s tombolou, dále v březnu ve spolupráci s SRPŠ proběhl dětský maškarní karneval za finanční pomoci podnikatelů naší obce. Jako každý rok organizovali členové sboru sběr železného šrotu.

Pro členy sboru a ostatní zájemce byl uspořádán zájezd na Jižní Moravu. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže požárních družstev v rámci okrsků Olbramovice a Bystřice a skončilo na 5. místě, v hodnocení okrsku Olbramovice na místě prvním. Vedoucí mladých hasičů Dagmar Tůmová a její zástupce František Zoul ml. připravili dvě družstva mladých hasičů na okrskovou soutěž na podzim 1997 ve Vrchotových Janovicích. Tato družstva obsadila z 10 družstev 5. a 7. místo. Děti pomáhaly při všech kulturních akcích, které sboru pořádal. V červenci děti odjely na stanový tábor na Kochnov, dále jim vedoucí zajistili zájezd na Monínec u Sedlce, kde prožily hezkou rekreaci.

 V tomto roce došlo k odstoupení velitele p. Jiřího Maříka a místo něj je navržen členy výboru František Zoul, Olbramovice 126, který byl později jmenován i Obecním úřadem do funkce velitele požárního družstva Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Družstvo mužů provedlo na výzvu výjezd k požáru skládky v Přibyšicích, dále výjezd s cisternou k požáru slámy v Semtíně a požáru seníku ve Voticích..

V prosinci se konala výroční valná hromada v Hostinic u Zoulů. Po odstoupení jednatele Zdeňka Piskače byl novým jednatelem zvolen Petr Bešťák ze Semtína. Dvojice členů výboru opět letošního roku navštěvovala jubilanty při životních výročích, kterým s přáním předávala i malý dárkový balíček.

Letošního roku postihly některá místa naší republiky velké záplavy. Na konto postiženým sbor věnoval 500,- Kč.

 Z činnosti sboru v roce 1998

 Tento rok začal v únoru tradičním hasičským plesem v Křešicích, protože po prodeji sokolovny p. Aixnera není v Olbramovicích vhodný sál k jeho uspořádání. V březnu byl uspořádán dětský maškarní karneval ve zbrojnici. Ve spolupráci s mladými hasiči byl zorganizován sběr železného šrotu a sbor kamene u místního ZD, za účelem získání finančních prostředků. Pro členy sboru a ostatní zájemce uspořádán zájezd na Moravu.

V jarní okresní soutěži mladých hasičů skončila družstva na 10. místě, v podzimní okresní soutěži v Kondraci se jedno družstvo umístilo na 1. místě a druhé na místě osmém. V současné době je ve sboru 18 členů mladých hasičů, na jaře se zúčastnili na 5 dní pobytu na Monínci, kde nacvičovali na soutěže a v létě strávili 12 dni ve stanovém táboře na Kochnově. Na Den dětí navštívili mladí hasiči zámek Jemniště. Velkou zásluhu na úspěšné činnosti mládeže má jejich vedoucí Dáša Tůmová.

V soutěži mužů skončilo naše družstvo při společné soutěži s okrskem Bystřice v Bystřici na 5. místě. V okrsku Olbramovice bylo nejlepší a získalo tak natrvalo pohár starosty obce. V soutěži O Vrančický tuplák skončili na 6. místě.

Zásahová jednotka vyjížděla s cisternou TATRA k několika požárům: požár suché trávy u železniční zastávky Tomice, k požáru lesa u Rabyně-Loutí, k požáru lesa u Radotína, k požáru drážního domku v Olbramovicích, dále k požáru rekreačního domku č. 109 v Olbramovicích, kde po vloupání do domku byl založen požár. Byl proveden velmi dobrý zásah a domek zachráněn.

Od dubna vykovává funkci velitele JSDH obce František Zoul ml. Funkcionáři výboru SDH během roku navštěvovali své členy při jejich jubileích s přáním a malou pozorností.

Dále se členové sboru zúčastňovali posledních rozloučení se svými členy.

Ke dni 31.12.1998 má sbor 148 členů.

Při výroční valné hromadě byla starostou sboru Petrem Šmídkem zhodnocena práce hasičského sboru. Zástupce Obecního úřadu Pavel Pohůnek při svém vystoupení poděkoval členům sboru za tuto záslužnou činnost.

Z činnosti sboru v roce 1999

Tradiční hasičský ples konán v lednu opět v Křešicích, sborová pokladna tím posílena o 7.000,- Kč. Dětský maškarní karneval uspořádán v sále zbrojnice v březnu za spolupráce SRPŠ a finanční podpoře místních podnikatelů. Dále proběhl sběr železného šrotu v obci a sběr kamene v ZD.

Společná soutěž okrsků Olbramovice a Bystřice proběhla v Křešicích a družstvo mužů se umístilo na 6. místě. V soutěži o Vrančický tuplák naše družstvo získalo 3. místo z 12 družstev.

Ředitelem HZS Českých drah Praha byly našemu sboru věnovány dva izolační dýchací přístroje SATURN 5. Při údržbě techniky a zařízení bylo odpracováno 160 hodin. Největší zásluhu na údržbě techniky má velitel sboru František Zoul. Letošního roku požární jednotka vůbec nezasahovala. Delegace výboru SDH se zúčastnila oslav 100 let trvání a založení sboru v Křešicích. Našim ženám ve sboru jako ocenění dlouholeté a obětavé práce pro sboru bylo předáno při příležitosti Dne matek blahopřání a kytička.

Také činnost mladých hasičů byla letos úspěšná. Patnáctičlenné družstvo pod vedením Dáši Tůmové a její zástupkyně Kateřiny Tůmové dosahuje velmi dobrých výsledků. V květnu se zúčastnilo okresní soutěže v Kondraci, kde obsadilo 3. místo. V říjnu na okresní soutěži v Jizbici se zúčastnila dvě družstva a obsadila 5. a 7. místo z 23 zúčastněných. V březnu byli mladí hasiči na týdenním soustředění na Momínci a v červenci na 10 dní na stanovém táboře na Kochnově. Mladým hasičům byly zakoupeny z finančních prostředků Obecního úřadu nové cvičné obleky a přilby.

Letošním jubilantům při jejich výročí bylo poděkováno, popřáno vše nejlepší a předán malý dárek.

 K datu 31. 12. 1999 má sboru celkem 143 členů.

V prosinci konána výroční valná hromada za řízení Viléma Čecháčka. Po zprávě starosty sboru Petra Šmídka poděkoval místopředseda Obecního úřadu Pavel Pohůnek členům SDH za jejich dobrou činnost.

 
Z činnosti sboru v roce 2000

 Rok jsme začali již tradičně hasičským plesem, který se konal v restauraci v Křešicích. Sbor uspořádal další kulturní akce – dětský maškarní karneval za spolupráce SRPDŠ a sponzorů: uspořádán sběr železného šrotu a sběru kamene u zemědělského družstva; školení obsluhy motorových pil pro členy a občany .Pro školu, školku a veřejnost byl uspořádán den otevřených dveří : stavění májky uspořádána pouťová zábava.

 Družstvu mužů se v soutěžích nedařilo a na společné soutěži s okrskem Bystřici skončili muži v Ouběnicích na 9. místě a ve Vrančicích na 16. místě.

 Družstvo mladých hasičů pomáhalo sboru při zajišťování mnoha akcí. Na okresní soutěži na jaře v Kondraci skončilo na 9. místě a na podzimní okresní soutěži na Monínci skončilo na pěkném 4. místě. Družstvo M H se připravovalo na své soutěže mimo jiné v létě na Kochnově pod stany a na zimním soustředění na Monínci .Též se zapojilo do soutěže „Požární ochrana očima dětí.“

 Funkcionáři sboru se zúčastnily školení starostů, velitelů a vedoucích mládeže. Velitel sboru Zoul František se zúčastnil odborné přípravy v Bílých Políčanech, Delegace sboru se zúčastnila oslav 90 let SDH Tomice. Bylo odpracováno 300 hodin na údržbě výstroje a výzbroje a techniky, na čemž se nejvíce podíleli starosta Šmídek Petr a velitel Zoul František.

 Výjezdová jednotka SDH obce zasahovala v tomto roce 9 x –

- taktické cvičení

- 3 x odčerpání vody z objektů

- 5 x požár / požár suché trávy u železniční stanice Voračice

 požár suché trávy na železničního náspu Olbramovice - Votice

  požár garáže v Olbramovicích č. 117

 požár výrobní haly na letišti Nesvačily

 požár řadového domku Olbramovicích č. 179.

Sbor se zúčastnil posledních rozloučení se zemřelými členy. V tomto roce máme 143 členů.V prosinci na výroční valné hromadě jsou do výboru SDH zvoleni - Tůmová Kateřina, Jirec Karel a Jirec Martin.

Z činnosti sboru v roce 2001

Hasičský ples uspořádán v lednu opět v Křešicích. Za pomoci místní školy se konal i dětský maškarní karneval, děti se zúčastnily stavění májky a vánoční besídky pro mladé hasiče. Pro členy byl uspořádán zájezd na vinobraní na Moravu do Mikulova. V jarních měsících byl proveden sběr železného šrotu a u ZD sběr kamene. Starosta sboru Šmídek Petr a velitel Zoul František se zúčastnili velitelských dnů pořádaných vyššími orgány. Při údržbě techniky a požárního zařízení oba odpracovali větší množství brigádnických hodin.

Jednotka SDH obce v tomto roce vyjížděla s cisternou ke čtyřem požárům. První byl 3. března ve večerních hodinách, kdy došlo k požáru bývalé drůbežárny ZD. Druhý požár byl ohlášen

2. dubna, jednalo se o požár suché trávy a křoví v místě divoké trávy za nádražím. Třetí požár ohlásili obyvatelé z č. p. 1, kde vznikl požár v půdních prostorách pravděpodobně od kouření dětí. Čtvrtý zásah byl proveden 11. listopadu a to čerpání vody ze zborcené studny obecního vodovodu pod Křešicemi.

Ani tento rok se našim soutěžním družstvům nedařilo. V soutěži okrsků Olbramovice - Bystřice v Drachkově obsadili naši muži 7. místo z devíti sborů, na soutěži ve Vrančicích skončili z 18. družstev na 14. místě. Naši řidiči se zúčastnili pravidelných technických prohlídek s vozy CAS 32 TATRA a DA 12 AVIA.

Mladí hasiči absolvovali zimní soustředění na Monínci a v létě soustředění na Kochnově pod stany. Na soutěži v Sedlci – Prčici se umístili na 9. místě ze 14ti zúčastněných. Mladí

hasiči pomáhali při všech kulturních akcích. Za odměnu byl pro ně uspořádán výlet na Konopiště. Členové sboru se zúčastňovali posledních rozloučení se zesnulými členy.

Valná hromada se konala 1. prosince za řízení ing. Viléma Čecháka. Hodnotící zprávu přednesl starosta sboru Petr Šmídek. Jako hosté byli přítomni členové sboru z Křešic a člen OVSH ČMS Karel Drábek. Nejvyšší svazové vyznamenání – titul Zasloužilý hasič obdržel v Přibyslavi Novák Antonín.

Z činnosti sboru v roce 2002

V lednu byl uspořádán tradiční hasičský ples, v březnu ve spolupráci s místní školou dětský maškarní karneval. Opět se stavěla májka, konal se den otevřených dveří ve zbrojnici pro děti i veřejnost a prováděn sběr železného šrotu a sběr kamene u zemědělského družstva. Bylo odpracováno na údržbě výzbroje a výstroje 200 hodin, na údržbě hasičského zařízení 80 brigádnických hodin. Při všech těchto akcích pomáhali mladí hasiči.

Družstvo mužů na společné okrskové soutěži v Bystřici skončilo na 7. místě, v soutěži o Vrančický tuplák na 6. místě ze 17 družstev. Soutěžní družstvo pracuje ve složení : Zoul František, Císař Pavel , Sýkora Pavel, Kobliha Petr, Skalák Petr, Jirec Martin a Hořejší Petr.

Mladí hasiči se zúčastnili týdenního pobytu na Monínci. Nacvičovali na jarní kolo soutěže Plamen, kde se však umístnili až na 12. místě. Dále v červenci absolvovali 13ti denní pobyt pod stany na Kochnově. Byl pro ně uspořádán výlet na Blaník a Konopiště. Při oslavách 650 let založení obce Olbramovice provedli ukázky ze svých činností. Dále nacvičovali na podzimní okresní soutěž Plamen v Kondraci, kde se umístnili na pěkném 4. místě z 23 družstev. Do řad mladých hasičů se přihlásili noví členové, takže se stav zvýšil na 21. Činnost mladých hasičů byla bohatá a to zásluhou jejich vedoucí Dagmar Tůmové a za pomoci Zuzany Štamberské.

Družstvo mužů je zapojeno v JSDH obce, kde měli letos hodně práce při požárech a hlavně při povodních v okolí obce. Velké povodně zasáhly v mnoha krajích včetně Prahy. Jednotka obce vyjela celkem k 17 událostem. Většina výjezdů byla k likvidaci požárů staré trávy a křoví, následně pak po povodních k čištění studní, rodinných domků po zatopení vodou a bahnem. Z některých zásahů : v Tomicích, kde se vlivem přívalových a dlouhotrvajících dešťů zaplavily pozemky přiléhající k místnímu potoku. Jednotka během 2 dnů vyjížděla na toto místo 4x. Náročná čerpání ze zaplavených rodinných domků bylo prováděno CAS 32 a stříkačkami PS 12 naší jednotky a jednotky SDH Tomice. Podobně bylo zasahováno v Semínku v č. 1 celkem 3, dále v Mokřanech č. 7. Příčinou byl opět přívalový déšť, který rozvodnil místní potok. Dne 28. srpna vyjela jednotka k zatopenému Koptovu mlýnu u Městečka č. 18. Majitel mlýna p. Havlík byl evakuován, neboť měl zatopené obytné místnosti vodou a bahnem. Jednotka o 14 lidech mimo vyčerpání vody z obytných prostor provedla vyčištění přepadu z rybníka od naplaveného dřeva a tím se zamezilo přelití vody přes hráz rybníka.

Členové sboru se zúčastňovali všech školení a cvičení nařízených vyššími orgány svazu. Sbor přispěl 140,- Kč na činnost okrsku, částkou 500,- Kč obětem povodní a částkou 500,- Kč na hasičské muzeum v Přibyslavi.

V tomto roce bylo přijato 8 nových členů. K 31. 12. 2002 má sbor : 93mužů, 25 žen a

18 mladých hasičů. V prosinci se konala valná hromada u Zoulů. Zprávu o práci sboru přednesl starosta sboru Petr Šmídek. Dle jeho zprávy vykonal sbor hodně prospěšné činnosti.

V průběhu schůze byly předány medaile : Za věrnost, Čestná uznání SDH a OHS a medaile Za příkladnou práci a medaile Za zásluhy. Panu Jiřímu Zákorovi předán Odznak sv. Floriána. Na závěr bylo poděkováno starostou obce p. Pavlem Pohůnkem sboru za jeho bohatou činnost v letošním roce. Starosta sboru Petr Šmídek poděkoval výboru SDH, členům, Obecnímu úřadu , zemědělskému družstvu, občanům za jejich práci a podnikatelům za jejich finanční nebo materiální pomoc.

Z činnosti sboru v roce 2003

Z kulturních událostí byl uspořádán tradiční hasičský ples, tentokráte v restauraci –
„u Dandyho“ (bývalá restaurace u Macháčků). Pro omezený počet míst (cca 100) byly prodávány místenky. Dále proběhl dětský maškarní karneval, stavění májky, konal se Den otevřených dveří ve zbrojnici pro školu, školku a veřejnost. Proběhl též sběr železného šrotu. V létě byl uspořádán pro družstvo mužů a ostatní zájemce zájezd do pivovaru Vysoký Chlumec.

Letošního roku vyjela jednotka obce celkem k 12 událostem. První výjezd byl vyhlášen HZS Benešov – požár lesa nad osadou Mokřany. K dalšímu výjezdu došlo 17. dubna k požáru suché trávy na bývalé skládce na Lišáku. V dubnu byla za pomoci ejektoru a elektrického čerpadla čerpána studna u kravína NOVA. V květnu byl ohlášen požár lesa na Veselce za nádražím. Další požár byl 22. června – nahlášen byl hořící kmen suchého kaštanu před budovou ČD na Veselce. Dne 30. května byl HZS Benešov vyhlášen naší jednotce poplach k požáru lesa mezi železničními stanicemi Tomice a Bystřice. V červenci vyjížděla jednotka s CAS 32 v počtu 4 členů na ohlášený požár meze nad Novým rybníkem. Další výjezd 9. srpna – hořela tráva a křoví za Olbramovicemi u dráhy. Dne 11. srpna byl HZS Benešov vyhlášen poplach k požáru obilí na poli u osady Ohrada u Votic. Dne 29. srpna vyjelo družstvo o síle 9 mužů s CAS 32 a AVIA 12 k požáru travního porostu u železniční tratě v Srbicích, kde zasahovalo.

Dne 24. září byl našemu družstvu vyhlášen poplach na hořící výrobní halu ALPLA v Petrovicích. S CAS 32 a DA AVIA 12 vyjela jednotka s pěti muži. Po příjezdu na místo bylo velitelem zásahu oznámeno, že se jedná o prověřovací cvičení. Poslední výjezd byl

2. prosince opět do Petrovic k požáru slámy, spolu s cisternou se zúčastnili 4 členové sboru.

Ve dnech 29. – 30. března se družstvo ve složení : Zoul František, Císař Pavel, Jirec Martin a Kobliha Petr zúčastnilo odborné přípravy zásahových jednotek SDH obcí v oblasti Sedlec – Prčice. Na 20 kilometrech trasy se v nočních hodinách prováděly úkony dle cvičebního cvičného řádu.

V průběhu celého roku byla prováděna pravidelná údržba na technice a zařízení. V červnu proběhla technická prohlídka vozidel. Bylo zjištěno, že stav CAS 32 je velice špatný, proto byly zajišťovány potřebné náhradní díly a vozidlo se začalo opravovat. Na přestavbě autocisterny velmi dobře pracovali členové sboru v čele s velitelem F. Zoulem a Pavlem Císařem.

V měsíci květnu náš sbor pořádal soutěž v požární sportu okrsku Olbramovice – Bystřice. Zúčastnilo se 8 sborů a družstvo ze Záhoří u Miličína. Soutěž se vydařila, putovní pohár Starosty naší obce získalo družstvo z Tomic. Naše omlazené družstvo skončilo na 5. místě. Toto družstvo se zúčastnilo ještě soutěže v Miličně a Záhoří. Družstvo starších se zúčastnilo soutěže ve Vrančicích. V letních měsících bylo pro nedostatek dešťů prováděno s autem CAS 32 zalévání zaseté trávy na rekonstruovaném fotbalovém hřišti místního Sokola.

Dne 24. září byl do zbrojnice zabudován multifunkční modul KANGO, který slouží k vyhlašování poplachu pro členy jednotky SDH obce.

Činnost mladých hasičů : týdenní pobyt na Monínci, dětský karneval, stavení májky, brigády při úklidu obce, jarní a podzimní kolo soutěže Plamen, 17 dní pobytu pod stany na Kochnově. Při jarní okresní soutěži skončili na 7. místě z 24 družstev, při soutěži podzimní se mladší hasiči umístili na 6. místě z 13 hlídek a straší na místě 8. z 28 hlídek. Mladí hasiči pracovali pod vedením Dagmar Tůmové za pomoci některých členek a členů sboru.

Během roku se členové zúčastňovali posledních rozloučení s našimi členy, letošního roku mimo jiné též s Vojtěchem Vrzalem z Městečka a p. Františkem Zoulem z Olbramovic
č. 75.

Výroční valná hromada se konala v prosinci. Hlavní zprávu o činnosti sboru přednesl starosta sboru Petr Šmídek, svoje zprávy přednesli : velitel sboru František Zoul, hospodářka Anna Sadílková, vedoucí MH Dagmar Tůmová a revizní zprávu František Průcha. Byly předány medaile Za věrnost 20 a 30 let, čestná uznání SHD a okresního výboru a medaile Za příkladnou práci.

K 31. prosinci má sbor : 3 děti do 6ti let – přípravka

 22 dětí od 6 do 14 let 

 11 dětí od 15 do 18 let

  14 členů od 18 do 26 let

 104 členů nad 26 let.

 

Celkem má sbor 154 členů.

Z činnosti sboru v roce 2004 

 Rok začal tradičně hasičským plesem „u Dandyho“, pro děti uspořádán maškarní karneval, děti se též zúčastnily stavení májky. Členové sboru provedli sběr železného šrotu. Za pomoci hasičských sborů z Votic a Sedlčan byl uspořádán Den otevřených dveří zbrojnice pro školu, školku a veřejnost. Pro starší členy a ostatní zájemce se uskutečnil zájezd na Moravu. Na údržbě výstroje odpracovali členové 3 069 brigádnických hodin a na údržbě hasičského zařízení 70 hodin. Bylo provedeno školení obsluhy motorových pil za hojné účasti nejen našich členů, ale i občanů z okolí. Jarní soutěž okrsků Olbramovice a Bystřice proběhla na hřišti v Ouběnicích, družstvo skončilo na 5. místě. Družstvo se též zúčastnilo soutěže o Vrančický tuplák.

Mladí hasiči absolvovali zimní pobyt na Monínci, kde se připravovali na jarní kolo soutěže Plamen, umístění - 6.místo. Dále se mladí zúčastnili letního pobytu na Kochnově, zájezdu do Prahy na letiště Ruzyně a do ZOO. Se svojí vedoucí Dagmar Tůmovou provedli v Sedlčanech ukázku hasičské činnosti hendikepovaným dětem. Na podzimní okresním kole soutěže plamen skončili na velmi pěkném 3. místě. V zimních měsících provedli vánoční nadílku pro zvířátka na Kochnově. Uskutečnila návštěvu divadla v Benešově na představení JŮ a HELE.

Při obecním úřadě Olbramovice pracuje výjezdová jednotka JSDH obce o 19 členech a je zařazena do JPO III. Členové sboru se zapojují do činnosti JSDH v obci a starají se o akceschopnost techniky a udržují výstroj a výzbroj ve stálém akceschopném stavu.

Letošního roku proběhla oprava stříkačky PS 12, ale hlavní snahou bylo opravení a přestavba hasičského auta CAS 32 TATRA 138. Při této akci bylo odpracováno 2 989 hodin, oprava vyšla na 121.871,- Kč dotovaných OÚ. Největší zásluhu na uskutečnění této akce má Zoul František, Císař Pavel, cvičící družstvo mužů, Obecní úřad Olbramovice, firma MONOU a členové sboru. Pro potřeby zásahové jednotky je zakoupena motorová pila v hodnotě 14.000,- Kč ze sponzorských darů. Ve zbrojnici byl proveden úklid, nátěr podlah a vybílení stěn.

Z činnosti zásahové jednotky : v březnu zkouška čerpadel u rybníka Podhrází, pomoc s CAS 32 při vypouštění požární nádrže v Křešicích, v dubnu technická pomoc při čerpání znečištěné vody v Křešicích, v srpnu asistenční hlídka při akci Válka v Křešicích, v prosinci účast při likvidaci ekologické havárie na nádraží v Olbramovicích – únik nafty. Během suchého podzimu byla TJ SOKOL poskytnuta pomoc cisternou při zalévání trávy na fotbalovém hřišti.

Funkcionáři sboru se zúčastňovali všech školení a cvičení, které byly nařízeny vyšším orgány svazu. Sbor přispěl částkou 150,- Kč na činnost hasičského muzea v Přibyslavi. Dále jsme obdrželi sponzorské dary pro činnost mladých hasičů –od p. Chudlářského 2.000,- Kč a p. Fedáka 24.000,- Kč.

Že náš sbor velmi dobře pracuje potvrzuje ta skutečnost, kdy 11. prosince při výroční valné hromadě náměstek Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pplk. Karel Drábek dekoroval náš historický prapor zlatou stuhou ke 140. výročí založení prvního hasičského sboru ve Velvarech.

K 31. prosinci má sbor celkem 156 členů.

 Z činnosti sboru v roce 2005

 Činnost sboru začala opět tradičně hasičským plesem „u Dandyho“, dětským maškarním karnevalem, sběrem železného šrotu, stavění májky a Dnem otevřených dveří.

Okrsek Olbramovice se skládá ze 3 sborů – Olbramovice, Křesice a Tomice. Okrskové soutěže provádíme společně s okrskem Bystřice. V letošním roce naše družstvo skončilo na soutěži v Drachkově na 7. místě. Soutěže ve Vrančicích se zúčastnila dvě družstva – družstvo A - 2. místo a družstvo B - 5. místo. Mladí hasiči skončili v jarní okresním kole hry PLAMEN v Jankově na pěkném 4. místě, starší děti na 9. místě. V letošním roce byli na zimním pobytu na Monínci, v létě pak na stanovém táboře na Kochnově pod širákem. Dále prováděli úklid stanového tábora a pečování o stromky vysázené Obecním úřadem. Dále se děti zúčastnily Memoriálu Míry Kabíčka v Sedlci, kde skončily na 4. místě, dále pak akce – Hasíkovo dobrodružství ve Vlčkovicích, kde obsadily ze 13 družstev 3. místo a přivezly pohár. Podzimní soutěž Plamen v Kondraci 10. místo.

Členové sboru se zúčastňují posledních rozloučeních se svými členy. Letošního roku
jsme se rozloučili s bývalým dlouholetým starostou sboru p. Josefem Šupkou, který náhle zemřel, dále s členem revizní komise a zasloužilým hasičem p. Antonínem Novákem a dlouholetým členem sboru p. Zdeňkem Bartůškem, členem revizní komise p. Františkem Průchou a paní Miladou Vrzalovou.

Zásahová jednotka měla tyto výjezdy : v únoru k požáru stodoly a garáže v Mladoušově, k požáru trávy na Lišáku, dále k požáru lesa u Heřmaniček, k požáru porostu u centrály ČD v Olbramovicích, zajištění při dopravě na silnici, požáru stohu v Jírovicích, čištění kanalizace ve školce, dále cisterna prováděla zalévání trávy na fotbalovém hřišti a proběhlo školení obsluhy CAS 32 TATRA 138. Dále se zúčastnila 27. května čištění kanalizační šachty a 21. srpna zasahovala u STS Olbramovice při vytopení bytu. 

8. srpna proběhlo taktické cvičení za účelem prověření jednotek sborů Olbramovic a Tomic na téma – likvidace požáru kulturního domu a obchodu v Tomicích. V červnu pomáhali členové družstva mužů při zajišťování okresní soutěže v požárním sportu na stadionu ve Vlašimi, která se konala 11. - 12. června. 7. října se výjezdová jednotka zúčastnila likvidace požáru travního porostu železničního náspu v Bystřici. 29. - 30. října se družstvo mužů zúčastnilo nočního cvičení v Miličíně. Cvičení se zúčastnilo 9 členů a DA 12 Avia.

Členové našeho sboru se aktivně zapojují do činnosti výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Odpracují mnoho hodin na údržbě výstroje a výzbroje pod vedením velitele Zoula Františka st. Činnost sboru je velmi dobrá a aktivní, o čemž svědčí ocenění OV SH ČMS Benešov na okresní konferenci hasičů ve Struhařově, kde starosta sboru Petr Šmídek převzal za sbor medaili „Za zásluhy“. Vedoucí mládeže Tůmová Dagmar převzala medaili „Za zásluhy o výchovu“ a p. Mařík Jiří plaketu „Čestný místostarosta okresního výboru hasičů“.

V prosinci na výroční hromadě se doplňoval a měnil výbor SDH.

Z funkce vedoucí mládeže odstoupila Dagmar Tůmová, ale nadále zůstává členem výboru, na její místo byl zvolen Kraus Vladimír.

Z výboru odstoupili na vlastní žádost – Tůmová Kateřina, Jirec Karel a Novák Ivan.

Členové revizní komise Novák Antonín a Průcha František zemřeli a na jejich místo byli zvoleni Macháček František a ing. Šupka Pavel.

Výbor SDH pracuje od 9. 12. 2005 v tomto složení :

starosta – Šmídek Petr -též místostarosta okrsku

místostarosta – ing. Čechák Vilém

velitel – Zoul František st. - též velitel obce a okrsku

zástupce velitele – Císař Pavel

strojník – Zoul Jiří

jednatel – Bešťák Petr

hospodář – Sadílková Anna

vedoucí mládeže – Kraus Vladimír

organizační referent – Jirec Martin

referent prevence – Šimáček Antonín - též hospodář okrsku

referentka žen – Tůmová Dagmar

kronikář sboru – Macháček Josef

člen výboru – Piskač Zdeněk

předseda KRK – Janoušek Josef

člen KRK – ing. Šupka Pavel

člen KRK – Macháček František

 
 

Náhledy fotografií ze složky Slavnostní prapor SDH Olbramovice